Doni të ndiqni kursin? Je vetem një klik larg!

Doni të ndiqni kursin?
Je vetem një klik larg!

Prokurimi Publik

INFORMACION RRETH TRAJNIMIT
  • • Kohëzgjatja e kursit është 4  javë.
  • • Gjatë kursit zhvillohen 8 seanca.
  • • Kohëzgjatja e një seance është 2 orë.
  • • Kursi zhvillohet në grup
  • • Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvoje në mësimdhënie
MODULET QË ZHVILLOHEN GJATË KURSIT

▣ Moduli. 1 – RREGULLAT E PËRGJITHSHME TË PROKURIMIT

▣ Moduli. 2 – PROKURIMI ELEKTRONIK

▣ Moduli  3 – DOKUMENTET E TENDERIT

▣ Moduli  4 – LLOJET DHE PËRZGJEDHJA E PROCEDURËS

▣ Moduli  5 – MARRËVESHJA KUADËR

▣ Moduli  6 – PROKURIMI I KONTRATAVE SEKTORIALE

▣ Moduli  7 – ZYRTARËT E PROKURIMIT DHE ZHVILLIMI I PROCEDURAVE

▣ Moduli  8 – KUSHTE TË PËRGJITHSHME PËR ZBATIM

▣ Moduli  9 – EKZEKUTIMI DHE MBIKËQYRJA E KONTRATËS

▣ Moduli 10 – SHQYRTIMI I ANKESAVE, SANKSIONET, MASAT DISIPLINORE

SHËNIME
  • Stafi pedagogjik përbëhet nga lektor me shumë përvoje në mësimdhënie.
  • Në përfundim të trajnimit pjesmarresit paisen me leksionet dhe çertifikaten e trajnimit e njohur nga Ministria e Finances dhe ekonomise.
  • Tarifa e arsyeshme